1- موسیقی هنر بیان احساسات به وسیله ی صداهاست.2- تعریف موسیقیموسیقى تراوش احساسات و اندیشه‌هاى آدمى و مبین حالات درونى وى مى‌باشد. شنیدن یک آهنگ آرامبخش و جذاب مى‌تواند پایان‌پذیر خستگى‌ روزا… Read More


1- موسیقی هنر بیان احساسات به وسیله ی صداهاست.2- تعریف موسیقیموسیقى تراوش احساسات و اندیشه‌هاى آدمى و مبین حالات درونى وى مى‌باشد. شنیدن یک آهنگ آرامبخش و جذاب مى‌تواند پایان‌پذیر خستگى‌ روزا… Read More


باربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانباربری تهرانبا… Read More